จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

PR.115 ประเมินคุณภาพภายนอก : ผลตรวจเยี่ยมภายใตสถานการณ์ Covid-19

15 ก.ย. 2564 : 11:23 14

PR.115 ประเมินคุณภาพภายนอก : ผลตรวจเยี่ยมภายใตสถานการณ์ Covid-19...

จดหมายข่าว

PR.114 ประชุมฝ่ายงานบริหารทรัพยากร

14 ก.ย. 2564 : 11:38 17

PR.114 ประชุมฝ่ายงานบริหารทรัพยากร...


จดหมายข่าว

PR.113 อบรมค่ายจริยธรรม โดย มณฑลทหารบกที่ 26

14 ก.ย. 2564 : 11:37 11

PR.113 อบรมค่ายจริยธรรม โดย มณฑลทหารบกที่ 26...

จดหมายข่าว

PR.112 อบรมหลักสูตรออนไลน์สำหรับครูอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564

14 ก.ย. 2564 : 11:36 11

PR.112 อบรมหลักสูตรออนไลน์สำหรับครูอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564...


จดหมายข่าว

PR.111 การตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

14 ก.ย. 2564 : 11:35 13

PR.111 การตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์...

จดหมายข่าว

PR.110 ประชุมการจัดการเรียนการสอน 2564

14 ก.ย. 2564 : 11:20 17

PR.110 ประชุมการจัดการเรียนการสอน 2564...