บุคลากร

นายภูวดล มิ่งขวัญ
นายภูวดล มิ่งขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายสิทธิชนม์ คำแปล
นายสิทธิชนม์ คำแปล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชาญชัย พยัคฆกุล
นายชาญชัย พยัคฆกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายภาสกรณ์ ยอดพุทธ
นายภาสกรณ์ ยอดพุทธ

ครู คศ.2


นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว
นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว

ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์
นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์

ครู คศ.3

นางจิตติมา พลกุล
นางจิตติมา พลกุล

ครู คศ.3

นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง
นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง

ครู คศ.3


นางสุกัญญา บำรุง
นางสุกัญญา บำรุง

ครู คศ.3

นางพิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชต์
นางพิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชต์

ครู คศ.3

นางนารี อินรัมย์
นางนารี อินรัมย์

ครู คศ.3

นางสาวกนกพร เก่าแสน
นางสาวกนกพร เก่าแสน

ครู คศ.3


นายสุทัศน์ ทองเกลี้ยง
นายสุทัศน์ ทองเกลี้ยง

ครู คศ.2

นางสาวบัวเพ็ชร เหิมฉลาด
นางสาวบัวเพ็ชร เหิมฉลาด

ครู คศ.2

นางสาคร พลานันทกุลธร
นางสาคร พลานันทกุลธร

ครู คศ.2

นางภิมนต์ภรณ์ จริตรัมย์
นางภิมนต์ภรณ์ จริตรัมย์

ครู คศ.1


นายเมธี อินทา
นายเมธี อินทา

ครู คศ.1

นายพีรวิชญ์ ชาโพธิ์
นายพีรวิชญ์ ชาโพธิ์

ครู คศ.1

นางขนิษฐา วงษ์กาญจนกิต
นางขนิษฐา วงษ์กาญจนกิต

ครู คศ.1

นางสาวศิรินญา เอี่ยมวัน
นางสาวศิรินญา เอี่ยมวัน

ครูผู้ช่วย


นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์
นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์

ครู คศ.4

นายพิชญา พลพงษ์
นายพิชญา พลพงษ์

ครู คศ.3

นายสมชาย เกี้ยวไธสง
นายสมชาย เกี้ยวไธสง

ครู คศ.3

นายถวิล บุตรคุณ
นายถวิล บุตรคุณ

ครู คศ.3


นายชาญชัย แสงรัมย์
นายชาญชัย แสงรัมย์

ครู คศ.3

นายวีระ บำรุง
นายวีระ บำรุง

ครู คศ.2

นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย์
นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย์

ครู คศ.2

นายพรชัย เดิมทำรัมย์
นายพรชัย เดิมทำรัมย์

ครู คศ.3


นายสายฟ้า สายกระสุน
นายสายฟ้า สายกระสุน

ครู คศ.2

นายสนธยา การุญ
นายสนธยา การุญ

ครู คศ.2

นายวรศักดิ์ มาศรักษา
นายวรศักดิ์ มาศรักษา

ครู คศ.2

นายอุดม ปักกาสาร
นายอุดม ปักกาสาร

ครู คศ.2


นายนินนาท วานิชยากร
นายนินนาท วานิชยากร

ครู คศ.1

นายวิโรจน์ ตันตาปกุล
นายวิโรจน์ ตันตาปกุล

ครู คศ.3

นายชาญสิทธิ์ อุณใจ
นายชาญสิทธิ์ อุณใจ

ครู คศ.3

นายพิชัย ศรีสุข
นายพิชัย ศรีสุข

ครู คศ.3


นายสมาน ตอรบรัมย์
นายสมาน ตอรบรัมย์

ครู คศ.3

นายโชคดี โรจนบัณฑิต
นายโชคดี โรจนบัณฑิต

ครู คศ.3

นายเฉลียว ชาติรัมย์
นายเฉลียว ชาติรัมย์

ครู คศ.3

นายบรรลือ อ่อนศรี
นายบรรลือ อ่อนศรี

ครู คศ.3


นายสุริยา พิลาสันต์
นายสุริยา พิลาสันต์

ครู คศ.2

นายกฤษณพล เรืองไพศาล
นายกฤษณพล เรืองไพศาล

ครู คศ.3

นายพลกฤต รุ่งโรจน์
นายพลกฤต รุ่งโรจน์

ครู คศ.2

นายสันสกฤต ศรีกลับ
นายสันสกฤต ศรีกลับ

ครู คศ.1


นายอนุศาสน์ บุญสุข
นายอนุศาสน์ บุญสุข

ครู คศ.1

นายวิชิตพล อินต๊ะนนท์
นายวิชิตพล อินต๊ะนนท์

ครู คศ.3

นายธิติศักดิ์ สันดี
นายธิติศักดิ์ สันดี

ครู คศ.3

นายปฐมพงษ์ สังข์น้อย
นายปฐมพงษ์ สังข์น้อย

ครู คศ.1


นายสมศักยพงษ์  ตัณฑ์สุระ
นายสมศักยพงษ์ ตัณฑ์สุระ

ครู คศ.3

นายฐิร จบสูงเนิน
นายฐิร จบสูงเนิน

ครู คศ.2

นายประดิษฐ์ โชติไธสง
นายประดิษฐ์ โชติไธสง

ครู คศ.3

นายสมบูรณ์ สาลำ
นายสมบูรณ์ สาลำ

ครู คศ.3


ดร. อลงกรณ์ เลิศปัญญา
ดร. อลงกรณ์ เลิศปัญญา

ครู คศ.3

นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์
นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์

ครู คศ.3

นายธนกฤต สครรัมย์
นายธนกฤต สครรัมย์

ครู คศ.3

นายจรูญ นิพรรัมย์
นายจรูญ นิพรรัมย์

ครู คศ.3


นายศุภกร พิมพ์ภู
นายศุภกร พิมพ์ภู

ครู คศ.3

ว่าที่ ร.อ. พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
ว่าที่ ร.อ. พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์

ครู คศ.4

นายณรงค์  โป่วณิชชากร
นายณรงค์ โป่วณิชชากร

ครู คศ.3

นายอรรถกิจ ภูวชรหิรัญ
นายอรรถกิจ ภูวชรหิรัญ

ครู คศ.2


นายอำพร สุทาโคตร
นายอำพร สุทาโคตร

ครู คศ.2

นายอาจอง เขมพงษ์ภัทร
นายอาจอง เขมพงษ์ภัทร

ครู คศ.2

นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ
นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ

ครู คศ.3

นายแฉล้ม ฉิมชาติ
นายแฉล้ม ฉิมชาติ

ครู คศ.2


นายวิวัฒน์ ปุยะติ
นายวิวัฒน์ ปุยะติ

ครู คศ.3

นายเมธินทร์ พลเดช
นายเมธินทร์ พลเดช

ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ จันทร์ละมุนมา
นายวีรศักดิ์ จันทร์ละมุนมา

ครู คศ.3

นายชาลี ศรีขวัญเมือง
นายชาลี ศรีขวัญเมือง

ครู คศ.2


นายประชิต สุวรรณกาญจน์
นายประชิต สุวรรณกาญจน์

ครู คศ.2

นายฐากูร ไชยโคตร
นายฐากูร ไชยโคตร

ครู คศ.2

นายวิทยา นุยืนรัมย์
นายวิทยา นุยืนรัมย์

ครู คศ.1

นายบุรี สุขใส
นายบุรี สุขใส

ครู คศ.2


นายพิสิฐ พางาม
นายพิสิฐ พางาม

ครู คศ.2

นายปรมี แสงเพ็ชร
นายปรมี แสงเพ็ชร

ครู คศ.1

นายอารมณ์ รัตนโชติ
นายอารมณ์ รัตนโชติ

ครู คศ.3

นายบุญเลิศ เขตนิมิตร
นายบุญเลิศ เขตนิมิตร

ครู คศ.2


นายไพศาล รักพร้า
นายไพศาล รักพร้า

ครู คศ.2

นายสัญญา บุรา
นายสัญญา บุรา

ครู คศ.2

นางสุดาวัลย์ โรจนบัณฑิต
นางสุดาวัลย์ โรจนบัณฑิต

ครู คศ.1

นายกิตติเดช ขันติยวิชัย
นายกิตติเดช ขันติยวิชัย

ครู คศ.1


นายไพฑูรย์ พรหมสถิตย์
นายไพฑูรย์ พรหมสถิตย์

ครู คศ.2

นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ
นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ

ครู คศ.3

นายวิทูร เอียการนา
นายวิทูร เอียการนา

ครู คศ.2

นางสาวประวีณา วรสาร
นางสาวประวีณา วรสาร

ครู คศ.1


นางสาวมัลลิกา พันธุ์มาลี
นางสาวมัลลิกา พันธุ์มาลี

ครู คศ.1

นายณฐกร ฉายถวิล
นายณฐกร ฉายถวิล

ครู คศ.1

นางแจ่มจันทร์ เสาวโค
นางแจ่มจันทร์ เสาวโค

ครู คศ.3

นางสาวดวงอนงค์ รอบแคว้น
นางสาวดวงอนงค์ รอบแคว้น

ครู คศ.1


นางสาวชัชฎา สิทธิโสม
นางสาวชัชฎา สิทธิโสม

ครู คศ.1

นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน
นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน

ครู คศ.2

นายเทพพงษ์ แผ้วพลสง
นายเทพพงษ์ แผ้วพลสง

ครู คศ.2

นางสุจินดา ทวีคูณ
นางสุจินดา ทวีคูณ

ครู คศ.3


นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ์
นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ์

ครู คศ.2

นางสังวาลย์ นาครินทร์
นางสังวาลย์ นาครินทร์

ครู คศ.3

นางดวงนภา ไหมพรม
นางดวงนภา ไหมพรม

ครู คศ.1

นายวัฒนโชค เฉิดฉาย
นายวัฒนโชค เฉิดฉาย

ครู คศ.1


นางสาวสุภาพร ศิลากุล
นางสาวสุภาพร ศิลากุล

ครู คศ.1

นางสุวรรณา จอยเอกา
นางสุวรรณา จอยเอกา

ครู คศ.1

นางอรัญญา แสงโชติ
นางอรัญญา แสงโชติ

ครู คศ.3

นางสาวพิชญ์นาฏ พานิชเพิ่มพงษ์
นางสาวพิชญ์นาฏ พานิชเพิ่มพงษ์

ครู คศ.2


นายวีรศักดิ์ พรหมโสภา
นายวีรศักดิ์ พรหมโสภา

ครู คศ.1

นางรัศมี โชติไธสง
นางรัศมี โชติไธสง

ครู คศ.3

นางนิภาภัทร์ แต่เชื้อสาย
นางนิภาภัทร์ แต่เชื้อสาย

ครู คศ.3

นางสุมาลี วานิชยากร
นางสุมาลี วานิชยากร

ครู คศ.2


นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี
นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี

ครู คศ.3

นางสาวธนันณัฏฐ์ ภัทรชัยรวี
นางสาวธนันณัฏฐ์ ภัทรชัยรวี

ครู คศ.3

นายกิตติ์โภคิน  ธนยศจินดารัชต์
นายกิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์

ครู คศ.3

นายฐารรรฎร เกรัมย์
นายฐารรรฎร เกรัมย์

ครู คศ.2


นายรังสรรค์ ทบวอ
นายรังสรรค์ ทบวอ

ครู คศ.3

นางสาวอรุณ ปะกลาง
นางสาวอรุณ ปะกลาง

ครู คศ.3

นางสาวรัศมี บุญมั่น
นางสาวรัศมี บุญมั่น

พนักงานการเงิน

นางอัญชนา เฉลิมรัมย์
นางอัญชนา เฉลิมรัมย์

พนักงานราชการทั่วไป


นางสาวกัญญาณัฐ แก้วน้อย
นางสาวกัญญาณัฐ แก้วน้อย

พนักงานราชการ

นางจรัสศรี ร่มเย็น
นางจรัสศรี ร่มเย็น

พนักงานราชการ

นางธันวาพร โพธิ์หิรัญ
นางธันวาพร โพธิ์หิรัญ

พนักงานราชการ

นายราชิต เพชรภูวงษ์
นายราชิต เพชรภูวงษ์

พนักงานราชการ


นายประภากร ขานดาบ
นายประภากร ขานดาบ

พนักงานราชการ

นายประดิษฐ สุริเทศ
นายประดิษฐ สุริเทศ

พนักงานราชการ

นางสาวณัฏฐนันท์ ชวัลรัตน์ตระกูล
นางสาวณัฏฐนันท์ ชวัลรัตน์ตระกูล

พนักงานราชการ

นายสมพร วัฒนะงาม (ครู)
นายสมพร วัฒนะงาม (ครู)

พนักงานราชการ


นายอำนาจ สิงห์ภูวนาท (ครู)
นายอำนาจ สิงห์ภูวนาท (ครู)

พนักงานราชการ

นายศิวโรจน์ พรหมบุญ (ครู)
นายศิวโรจน์ พรหมบุญ (ครู)

พนักงานราชการ

นายสุริยา เชื่อมรัมย์
นายสุริยา เชื่อมรัมย์

ลูกจ้างประจำ

นางวนิดา จบสูงเนิน
นางวนิดา จบสูงเนิน

ลูกจ้างประจำ


นายบุญชู ปุ๊กมะดัน
นายบุญชู ปุ๊กมะดัน

ลูกจ้างประจำ

นายสายัญ เชื่อมรัมย์
นายสายัญ เชื่อมรัมย์

ลูกจ้างประจำ

นายศุภวัฒน์ กระแสเทพ
นายศุภวัฒน์ กระแสเทพ

ครูพิเศษสอน

นางสาวอัญชลีพร พลีขันธ์
นางสาวอัญชลีพร พลีขันธ์

ครูพิเศษสอน


นางสาวณัฏฐณิชา ศรีนอก
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีนอก

ครูพิเศษสอน

นางอุทุมพร สุวรรณทา
นางอุทุมพร สุวรรณทา

ครูพิเศษสอน

นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์
นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์

ครูพิเศษสอน

นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร
นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร

ครูพิเศษสอน


นางสาวพริมธาดา ภวะโชติ
นางสาวพริมธาดา ภวะโชติ

ครูพิเศษสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญา กะการัมย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญา กะการัมย์

ครูพิเศษสอน

นางสาวอรณัฏฐา พุ่มผกา
นางสาวอรณัฏฐา พุ่มผกา

ครูพิเศษสอน

นางชุลีพร ออมอด
นางชุลีพร ออมอด

ครูพิเศษสอน


นางสาวสุธิมาศ เยรัมย์
นางสาวสุธิมาศ เยรัมย์

ครูพิเศษสอน

นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี

ครูพิเศษสอน

นางสาวจุรีรัตน์ น้ำคำ
นางสาวจุรีรัตน์ น้ำคำ

ครูพิเศษสอน

นายธีรพล เอี่ยมรัมย์
นายธีรพล เอี่ยมรัมย์

ครูพิเศษสอน


นายจิระศักดิ์ กำเนิด
นายจิระศักดิ์ กำเนิด

ครูพิเศษสอน

นายชวัลวิทย์ ประจิตร
นายชวัลวิทย์ ประจิตร

ครูพิเศษสอน

นายชัชวาล ศรีแสนดี
นายชัชวาล ศรีแสนดี

ครูพิเศษสอน

นายเสมียน อานไธสง
นายเสมียน อานไธสง

ครูพิเศษสอน


นายธีระยุทธ ประทุม
นายธีระยุทธ ประทุม

ครูพิเศษสอน

นายปิยะณัฐ คำชะนาม
นายปิยะณัฐ คำชะนาม

ครูพิเศษสอน

นายกิติศักดิ์ สุระโส
นายกิติศักดิ์ สุระโส

ครูพิเศษสอน

นายสิริวัฒน์ บุตรคุณ
นายสิริวัฒน์ บุตรคุณ

ครูพิเศษสอน


นายสถิระ ศรีทรชน
นายสถิระ ศรีทรชน

ครูพิเศษสอน

นายเจษฎา อุดมจินดา
นายเจษฎา อุดมจินดา

ครูพิเศษสอน

นายวิวัฒน์ ชั้นพิภพ
นายวิวัฒน์ ชั้นพิภพ

ครูพิเศษสอน

นายนพดล ปรัชญพฤทธิ์
นายนพดล ปรัชญพฤทธิ์

ครูพิเศษสอน


นายดัดสกร ละมัยครบุรี
นายดัดสกร ละมัยครบุรี

ครูพิเศษสอน

นายวรพนธ์ อุณใจ
นายวรพนธ์ อุณใจ

ครูพิเศษสอน

นายนันธวัฒน์ โชยรัมย์
นายนันธวัฒน์ โชยรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายกิตติพันธื เชษฐ์รัมย์
นายกิตติพันธื เชษฐ์รัมย์

ครูพิเศษสอน


นายมุก การรัมย์
นายมุก การรัมย์

ครูพิเศษสอน

นางสาวรัตติยากร เธียรวรรณ
นางสาวรัตติยากร เธียรวรรณ

ครูพิเศษสอน

นายสุรสิทธิ์ ชุ่มเสนา
นายสุรสิทธิ์ ชุ่มเสนา

ครูพิเศษสอน

นายพะเยาว์ สุขจิตต์
นายพะเยาว์ สุขจิตต์

ครูพิเศษสอน


นายสิทธิเดช ทาบัณฑิต
นายสิทธิเดช ทาบัณฑิต

ครูพิเศษสอน

นายวิษณุ นิเรียงรัมย์
นายวิษณุ นิเรียงรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายอำนวย โยธี
นายอำนวย โยธี

ครูพิเศษสอน

นางอัมรา นุกรรัมย์
นางอัมรา นุกรรัมย์

ครูพิเศษสอน


นายชาญชัย ตัณฑ์สุระ
นายชาญชัย ตัณฑ์สุระ

ครูพิเศษสอน

นายดำเนิน แสงการ
นายดำเนิน แสงการ

ครูพิเศษสอน

นายพัชท์สวุฒิ ธนหาดจันทร์
นายพัชท์สวุฒิ ธนหาดจันทร์

ครูพิเศษสอน

นายศุกร์ภมร ชนเวียน
นายศุกร์ภมร ชนเวียน

ครูพิเศษสอน


นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติรัมย์
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายรณชัย เก่าแสน
นายรณชัย เก่าแสน

ครูพิเศษสอน

นายธีระ อินรายรัมย์
นายธีระ อินรายรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายสุนทร ก้านจันทร์
นายสุนทร ก้านจันทร์

ครูพิเศษสอน


นางสาวณัฐณิชา สงครามรอด
นางสาวณัฐณิชา สงครามรอด

ครูพิเศษสอน

นายศิรวิทย์ สุขเกษม
นายศิรวิทย์ สุขเกษม

ครูพิเศษสอน

นายจักรกฤษณ์ ธนสีลังกูร
นายจักรกฤษณ์ ธนสีลังกูร

ครูพิเศษสอน

นายภานุพงศ์ สุยะ
นายภานุพงศ์ สุยะ

ครูพิเศษสอน


นางสาววิภารัตน์ พบขุนทด
นางสาววิภารัตน์ พบขุนทด

ครูพิเศษสอน

นายอนุวัตร จันทบาล
นายอนุวัตร จันทบาล

ครูพิเศษสอน

นางสาวศิริรัตน์ กอรัมย์
นางสาวศิริรัตน์ กอรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายศัตราวุธ ศรีชาติ
นายศัตราวุธ ศรีชาติ

ครูพิเศษสอน


นายศุภเชษฐ์ รักษา
นายศุภเชษฐ์ รักษา

ครูพิเศษสอน

นายประวิทย์ แสงศิลป์
นายประวิทย์ แสงศิลป์

ครูพิเศษสอน

นายกิตติศักดิ์ บัวพา
นายกิตติศักดิ์ บัวพา

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุดาพร สูงนารถ
นางสาวสุดาพร สูงนารถ

ครูพิเศษสอน


นางสาวกานต์นรี ปักกามานัง
นางสาวกานต์นรี ปักกามานัง

ครูพิเศษสอน

นายภานุมาศ ไชยสิงห์
นายภานุมาศ ไชยสิงห์

ครูพิเศษสอน

นางสาวพิมพร สิริสำราญ
นางสาวพิมพร สิริสำราญ

ครูพิเศษสอน

นางสาวภัคภิญญา โนนทราย
นางสาวภัคภิญญา โนนทราย

ครูพิเศษสอน


นายธนารักษ์ สุยารัมย์
นายธนารักษ์ สุยารัมย์

ครูพิเศษสอน

นายสามารถ นิพันธ์รัมย์
นายสามารถ นิพันธ์รัมย์

ครูพิเศษสอน

นายกิตติธัช  บุญรัมย์
นายกิตติธัช บุญรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายชนะ เอียการนา
นายชนะ เอียการนา

ครูพิเศษสอน


นายศราวุฒิ ประดิษฐ์วงศ์
นายศราวุฒิ ประดิษฐ์วงศ์

ครูพิเศษสอน

นายพลสิน บุญทา
นายพลสิน บุญทา

ครูพิเศษสอน

นางสาวชลธิชา แก้วก่า
นางสาวชลธิชา แก้วก่า

ครูพิเศษสอน

นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า
นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า

ครูพิเศษสอน


นางสุดาทิพย์ เดชมะเริง
นางสุดาทิพย์ เดชมะเริง

ครูพิเศษสอน

นางสาวนวพร สุภาเวคิน
นางสาวนวพร สุภาเวคิน

ครูพิเศษสอน

นางสาวปูติลดา นามสีอุ่น
นางสาวปูติลดา นามสีอุ่น

ครูพิเศษสอน

นางสาวเขมิกา ขันงาม
นางสาวเขมิกา ขันงาม

ครูพิเศษสอน


นางสาวจิตรลดา ยศพลพิเนต
นางสาวจิตรลดา ยศพลพิเนต

ครูพิเศษสอน

นางสาววิไลพร เกียรตินิรชา
นางสาววิไลพร เกียรตินิรชา

ครูพิเศษสอน

นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ
นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ

ครูพิเศษสอน

นางสาวปนัดดา ก้านจันทร์
นางสาวปนัดดา ก้านจันทร์

ครูพิเศษสอน


นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ
นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ

ครูพิเศษสอน

นางสาวกนกภรณ์ ไตรศร
นางสาวกนกภรณ์ ไตรศร

ครูพิเศษสอน

นางสาวศิราวรรณ พันธวัน
นางสาวศิราวรรณ พันธวัน

ครูพิเศษสอน

นายอภิสิทธิ์ ธรรมดา
นายอภิสิทธิ์ ธรรมดา

ครูพิเศษสอน


นางสาวพรทิพา พิศเพ็ง
นางสาวพรทิพา พิศเพ็ง

ครูพิเศษสอน

นางสาวปาริสา ยาท้าว
นางสาวปาริสา ยาท้าว

ครูพิเศษสอน

นางสาวอุไรพร แสวงนาม
นางสาวอุไรพร แสวงนาม

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุภาพร ลาธุลี
นางสาวสุภาพร ลาธุลี

ครูพิเศษสอน


นางสาวนพวรรณ เกลากลาง
นางสาวนพวรรณ เกลากลาง

ครูพิเศษสอน

นายรัฐสิทธิ์ หาสุข
นายรัฐสิทธิ์ หาสุข

ครูพิเศษสอน

นางสาววิภาวรรณ ปักการะโน
นางสาววิภาวรรณ ปักการะโน

ครูพิเศษสอน

Ms. Marife Ternola pascua
Ms. Marife Ternola pascua

ครูพิเศษสอน


Ms. Mikke Rose O. Micua
Ms. Mikke Rose O. Micua

ครูพิเศษสอน

Mr.Kristlan Jhon Apostol
Mr.Kristlan Jhon Apostol

ครูพิเศษสอน

นางสาวปุญญิสา ทวยศิริกุล
นางสาวปุญญิสา ทวยศิริกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรุณวรรณ ปักษา
นางสาวอรุณวรรณ ปักษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกาญจนา ทองแสง
นางสาวกาญจนา ทองแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวรภัทร ไชยมงคล
นายวรภัทร ไชยมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจินตนา ฝอยศาลา
นางสาวจินตนา ฝอยศาลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจูลลดา เหลาสา
นางสาวจูลลดา เหลาสา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวเปมิกา โกร้กระโทก
นางสาวเปมิกา โกร้กระโทก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรัชฎาภรณ์ อะรัญ
นางรัชฎาภรณ์ อะรัญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวันทนา เดิมทำรัมย์
นางวันทนา เดิมทำรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอมันตา สิมมาสุข
นางสาวอมันตา สิมมาสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสาวิตรี ประยัดชื่อ
นางสาวสาวิตรี ประยัดชื่อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัญญา โกรัมย์
นางสาวกัญญา โกรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิตรีวัลย์ เกรียมรัมย์
นางสาวจิตรีวัลย์ เกรียมรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิมลศรี อวงประโคน
นางสาววิมลศรี อวงประโคน

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายชัยสิทธิ์ ชะรองรัมย์
นายชัยสิทธิ์ ชะรองรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวยุภา ศรีภูงา
นางสาวยุภา ศรีภูงา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางภมรศรี ปุยะติ
นางภมรศรี ปุยะติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัชชนิกานต์ ยิ่งนารัมย์
นางสาวณัชชนิกานต์ ยิ่งนารัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล
นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรเดช อุดม
นายธีรเดช อุดม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยศกร จันเทศ
นายยศกร จันเทศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ภักดี
นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ภักดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปรียานุช ธรรมิกชน
นางสาวปรียานุช ธรรมิกชน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัญญพัชร บุราณสุข
นางสาวกัญญพัชร บุราณสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเกวรินทร์ อินทา
นางสาวเกวรินทร์ อินทา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัทรกันยา เสาเปรีย
นางสาวภัทรกันยา เสาเปรีย

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวพัชริดา วิสัยเกตุ
นางสาวพัชริดา วิสัยเกตุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอรพิน ปลอบรัมย์
นางอรพิน ปลอบรัมย์

แม่บ้าน

นางขวัญญา เรืองประโคน
นางขวัญญา เรืองประโคน

แม่บ้าน

นางประกอบ จันทร์ประโคน
นางประกอบ จันทร์ประโคน

แม่บ้าน


นางวาสนา สัมฤทธิ์
นางวาสนา สัมฤทธิ์

แม่บ้าน

นางลำไพล์ ดรุณ
นางลำไพล์ ดรุณ

แม่บ้าน

นางจันทรา เรืองประโคน
นางจันทรา เรืองประโคน

แม่บ้าน

นางวรรษวรรณ เชื่อมรัมย์
นางวรรษวรรณ เชื่อมรัมย์

แม่บ้าน


นางสายพิณ บุรินรัมย์
นางสายพิณ บุรินรัมย์

แม่บ้าน

นายธวัชชัย ไชยโคตร
นายธวัชชัย ไชยโคตร

นักการภารโรง

นายแทน ประเสริฐสวัสดิ์
นายแทน ประเสริฐสวัสดิ์

นักการภารโรง

นายวีระชัย บูรณ์เจริญ
นายวีระชัย บูรณ์เจริญ

นักการภารโรง


นายกันญา เดิมทำรัมย์
นายกันญา เดิมทำรัมย์

นักการภารโรง

นายสมเชษฐ ประเสิรฐสวัสดิ์
นายสมเชษฐ ประเสิรฐสวัสดิ์

นักการภารโรง

นายเทียม ดัดกลาง
นายเทียม ดัดกลาง

ยามรักษาการณ์

นายสำเริง ฟักเทศ
นายสำเริง ฟักเทศ

ยามรักษาการณ์


นายวิทยา วันยุมา
นายวิทยา วันยุมา

ยามรักษาการณ์

นายนิวัติ ทรงศิริ
นายนิวัติ ทรงศิริ

ยามรักษาการณ์

นายสุวัฒน์ เรืองรัมย์
นายสุวัฒน์ เรืองรัมย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ ธรรมเกษร
นายสมศักดิ์ ธรรมเกษร

พนักงานขับรถยนต์


นายปัญญาส้ม ดงปัญจ่า
นายปัญญาส้ม ดงปัญจ่า

พนักงานขับรถยนต์

นายพลาธิป ดงปัญจ่า
นายพลาธิป ดงปัญจ่า

พนักงานขับรถยนต์

นายวีรวัฒน์ ขจรเกียรติวิทยา
นายวีรวัฒน์ ขจรเกียรติวิทยา

ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง

นางน้ำฝน วงศ์คำสา
นางน้ำฝน วงศ์คำสา

ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง


นางสาวพัชรีย์ อ่อนศรี
นางสาวพัชรีย์ อ่อนศรี

ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 คน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 1 คน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 คน
ครู คศ.2 34 คน
ครูผู้ช่วย 1 คน
ครู คศ.1 22 คน
ครู คศ.3 48 คน
ครู คศ.4 2 คน
พนักงานการเงิน 1 คน
พนักงานราชการทั่วไป 1 คน
พนักงานราชการ 10 คน
ลูกจ้างประจำ 4 คน
ครูพิเศษสอน 92 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 27 คน
แม่บ้าน 8 คน
นักการภารโรง 5 คน
ยามรักษาการณ์ 4 คน
พนักงานขับรถยนต์ 4 คน
ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง 3 คน
จำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 270 คน