แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลของครูผู้สอน และแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลของครูผู้สอน และแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอน).docx 0
2 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ปีการศึกษา 2563 (แผนกวิชา).docx 0

QRCODE

ข่าวเด่น