เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกณฑ์  กติกา  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง  ระดับ ปวส.  สาขาวิชาช่างโยธา  สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น