บุคลากร

นายภูวดล มิ่งขวัญ
นายภูวดล มิ่งขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายชาญชัย พยัคฆกุล
นายชาญชัย พยัคฆกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายภาสกรณ์ ยอดพุทธ
นายภาสกรณ์ ยอดพุทธ

ครู คศ.2

นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว
นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว

ครู คศ.3


นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์
นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์

ครู คศ.3

นางจิตติมา พลกุล
นางจิตติมา พลกุล

ครู คศ.3

นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง
นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง

ครู คศ.3

นางสุกัญญา บำรุง
นางสุกัญญา บำรุง

ครู คศ.3


นางนารี อินรัมย์
นางนารี อินรัมย์

ครู คศ.3

นางสาวกนกพร เก่าแสน
นางสาวกนกพร เก่าแสน

ครู คศ.3

นายสุทัศน์ ทองเกลี้ยง
นายสุทัศน์ ทองเกลี้ยง

ครู คศ.2

นางสาวบัวเพ็ชร เหิมฉลาด
นางสาวบัวเพ็ชร เหิมฉลาด

ครู คศ.2


นางสาคร พลานันทกุลธร
นางสาคร พลานันทกุลธร

ครู คศ.2

นางภิมนต์ภรณ์ จริตรัมย์
นางภิมนต์ภรณ์ จริตรัมย์

ครู คศ.1

นายเมธี อินทา
นายเมธี อินทา

ครู คศ.1

นายพีรวิชญ์ ชาโพธิ์
นายพีรวิชญ์ ชาโพธิ์

ครู คศ.1


นางขนิษฐา วงษ์กาญจนกิต
นางขนิษฐา วงษ์กาญจนกิต

ครู คศ.1

นางสาวศิรินญา เอี่ยมวัน
นางสาวศิรินญา เอี่ยมวัน

ครูผู้ช่วย

นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์
นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์

ครู คศ.4

นายพิชญา พลพงษ์
นายพิชญา พลพงษ์

ครู คศ.3


นายถวิล บุตรคุณ
นายถวิล บุตรคุณ

ครู คศ.3

นายชาญชัย แสงรัมย์
นายชาญชัย แสงรัมย์

ครู คศ.3

นายวีระ บำรุง
นายวีระ บำรุง

ครู คศ.2

นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย์
นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย์

ครู คศ.2


นายพรชัย เดิมทำรัมย์
นายพรชัย เดิมทำรัมย์

ครู คศ.3

นายสายฟ้า สายกระสุน
นายสายฟ้า สายกระสุน

ครู คศ.2

นายสนธยา การุญ
นายสนธยา การุญ

ครู คศ.2

นายวรศักดิ์ มาศรักษา
นายวรศักดิ์ มาศรักษา

ครู คศ.2


นายอุดม ปักกาสาร
นายอุดม ปักกาสาร

ครู คศ.2

นายวิโรจน์ ตันตาปกุล
นายวิโรจน์ ตันตาปกุล

ครู คศ.3

นายชาญสิทธิ์ อุณใจ
นายชาญสิทธิ์ อุณใจ

ครู คศ.3

นายพิชัย ศรีสุข
นายพิชัย ศรีสุข

ครู คศ.3


นายสมาน ตอรบรัมย์
นายสมาน ตอรบรัมย์

ครู คศ.3

นายโชคดี โรจนบัณฑิต
นายโชคดี โรจนบัณฑิต

ครู คศ.3

นายเฉลียว ชาติรัมย์
นายเฉลียว ชาติรัมย์

ครู คศ.3

นายบรรลือ อ่อนศรี
นายบรรลือ อ่อนศรี

ครู คศ.3


นายสุริยา พิลาสันต์
นายสุริยา พิลาสันต์

ครู คศ.2

นายกฤษณพล เรืองไพศาล
นายกฤษณพล เรืองไพศาล

ครู คศ.3

นายพลกฤต รุ่งโรจน์
นายพลกฤต รุ่งโรจน์

ครู คศ.2

นายสันสกฤต ศรีกลับ
นายสันสกฤต ศรีกลับ

ครู คศ.1


นายอนุศาสน์ บุญสุข
นายอนุศาสน์ บุญสุข

ครู คศ.1

นายวิชิตพล อินต๊ะนนท์
นายวิชิตพล อินต๊ะนนท์

ครู คศ.3

นายปฐมพงษ์ สังข์น้อย
นายปฐมพงษ์ สังข์น้อย

ครู คศ.1

นายฐิร จบสูงเนิน
นายฐิร จบสูงเนิน

ครู คศ.2


นายประดิษฐ์ โชติไธสง
นายประดิษฐ์ โชติไธสง

ครู คศ.3

นายสมบูรณ์ สาลำ
นายสมบูรณ์ สาลำ

ครู คศ.3

ดร. อลงกรณ์ เลิศปัญญา
ดร. อลงกรณ์ เลิศปัญญา

ครู คศ.3

นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์
นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์

ครู คศ.3


นายธนกฤต สครรัมย์
นายธนกฤต สครรัมย์

ครู คศ.3

นายจรูญ นิพรรัมย์
นายจรูญ นิพรรัมย์

ครู คศ.3

นายศุภกร พิมพ์ภู
นายศุภกร พิมพ์ภู

ครู คศ.3

ว่าที่ ร.อ. พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
ว่าที่ ร.อ. พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์

ครู คศ.4


นายณรงค์  โป่วณิชชากร
นายณรงค์ โป่วณิชชากร

ครู คศ.3

นายอรรถกิจ ภูวชรหิรัญ
นายอรรถกิจ ภูวชรหิรัญ

ครู คศ.2

นายอำพร สุทาโคตร
นายอำพร สุทาโคตร

ครู คศ.2

นายอาจอง เขมพงษ์ภัทร
นายอาจอง เขมพงษ์ภัทร

ครู คศ.2


นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ
นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ

ครู คศ.3

นายแฉล้ม ฉิมชาติ
นายแฉล้ม ฉิมชาติ

ครู คศ.2

นายวิวัฒน์ ปุยะติ
นายวิวัฒน์ ปุยะติ

ครู คศ.3

นายเมธินทร์ พลเดช
นายเมธินทร์ พลเดช

ครู คศ.2


นายวีรศักดิ์ จันทร์ละมุนมา
นายวีรศักดิ์ จันทร์ละมุนมา

ครู คศ.3

นายชาลี ศรีขวัญเมือง
นายชาลี ศรีขวัญเมือง

ครู คศ.2

นายประชิต สุวรรณกาญจน์
นายประชิต สุวรรณกาญจน์

ครู คศ.2

นายฐากูร ไชยโคตร
นายฐากูร ไชยโคตร

ครู คศ.2


นายวิทยา นุยืนรัมย์
นายวิทยา นุยืนรัมย์

ครู คศ.1

นายบุรี สุขใส
นายบุรี สุขใส

ครู คศ.2

นายพิสิฐ พางาม
นายพิสิฐ พางาม

ครู คศ.2

นายปรมี แสงเพ็ชร
นายปรมี แสงเพ็ชร

ครู คศ.1


นายบุญเลิศ เขตนิมิตร
นายบุญเลิศ เขตนิมิตร

ครู คศ.2

นายสัญญา บุรา
นายสัญญา บุรา

ครู คศ.2

นางสุดาวัลย์ โรจนบัณฑิต
นางสุดาวัลย์ โรจนบัณฑิต

ครู คศ.1

นายกิตติเดช ขันติยวิชัย
นายกิตติเดช ขันติยวิชัย

ครู คศ.1


นายไพฑูรย์ พรหมสถิตย์
นายไพฑูรย์ พรหมสถิตย์

ครู คศ.2

นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ
นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ

ครู คศ.3

นายวิทูร เอียการนา
นายวิทูร เอียการนา

ครู คศ.2

นางสาวประวีณา วรสาร
นางสาวประวีณา วรสาร

ครู คศ.1


นางสาวมัลลิกา พันธุ์มาลี
นางสาวมัลลิกา พันธุ์มาลี

ครู คศ.1

นายณฐกร ฉายถวิล
นายณฐกร ฉายถวิล

ครู คศ.1

นางแจ่มจันทร์ เสาวโค
นางแจ่มจันทร์ เสาวโค

ครู คศ.3

นางสาวดวงอนงค์ รอบแคว้น
นางสาวดวงอนงค์ รอบแคว้น

ครู คศ.1


นางสาวชัชฎา สิทธิโสม
นางสาวชัชฎา สิทธิโสม

ครู คศ.1

นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน
นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน

ครู คศ.2

นายเทพพงษ์ แผ้วพลสง
นายเทพพงษ์ แผ้วพลสง

ครู คศ.2

นางสุจินดา ทวีคูณ
นางสุจินดา ทวีคูณ

ครู คศ.3


นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ์
นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ์

ครู คศ.2

นางสังวาลย์ นาครินทร์
นางสังวาลย์ นาครินทร์

ครู คศ.3

นายวัฒนโชค เฉิดฉาย
นายวัฒนโชค เฉิดฉาย

ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ศิลากุล
นางสาวสุภาพร ศิลากุล

ครู คศ.1


นางสุวรรณา จอยเอกา
นางสุวรรณา จอยเอกา

ครู คศ.1

นางอรัญญา แสงโชติ
นางอรัญญา แสงโชติ

ครู คศ.3

นางสาวพิชญ์นาฏ พานิชเพิ่มพงษ์
นางสาวพิชญ์นาฏ พานิชเพิ่มพงษ์

ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ พรหมโสภา
นายวีรศักดิ์ พรหมโสภา

ครู คศ.1


นางรัศมี โชติไธสง
นางรัศมี โชติไธสง

ครู คศ.3

นางนิภาภัทร์ แต่เชื้อสาย
นางนิภาภัทร์ แต่เชื้อสาย

ครู คศ.3

นางสุมาลี วานิชยากร
นางสุมาลี วานิชยากร

ครู คศ.2

นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี
นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี

ครู คศ.3


นางสาวธนันณัฏฐ์ ภัทรชัยรวี
นางสาวธนันณัฏฐ์ ภัทรชัยรวี

ครู คศ.3

นายฐารรรฎร เกรัมย์
นายฐารรรฎร เกรัมย์

ครู คศ.2

นางสาวอรุณ ปะกลาง
นางสาวอรุณ ปะกลาง

ครู คศ.3

นางสาวรัศมี บุญมั่น
นางสาวรัศมี บุญมั่น

พนักงานการเงิน


นางอัญชนา เฉลิมรัมย์
นางอัญชนา เฉลิมรัมย์

พนักงานราชการทั่วไป

นางสาวกัญญาณัฐ แก้วน้อย
นางสาวกัญญาณัฐ แก้วน้อย

พนักงานราชการ

นางธันวาพร โพธิ์หิรัญ
นางธันวาพร โพธิ์หิรัญ

พนักงานราชการ

นายราชิต เพชรภูวงษ์
นายราชิต เพชรภูวงษ์

พนักงานราชการ


นายประภากร ขานดาบ
นายประภากร ขานดาบ

พนักงานราชการ

นายประดิษฐ สุริเทศ
นายประดิษฐ สุริเทศ

พนักงานราชการ

นายสมพร วัฒนะงาม (ครู)
นายสมพร วัฒนะงาม (ครู)

พนักงานราชการ

นายอำนาจ สิงห์ภูวนาท (ครู)
นายอำนาจ สิงห์ภูวนาท (ครู)

พนักงานราชการ


นายศิวโรจน์ พรหมบุญ (ครู)
นายศิวโรจน์ พรหมบุญ (ครู)

พนักงานราชการ

นายสุริยา เชื่อมรัมย์
นายสุริยา เชื่อมรัมย์

ลูกจ้างประจำ

นางวนิดา จบสูงเนิน
นางวนิดา จบสูงเนิน

ลูกจ้างประจำ

นายบุญชู ปุ๊กมะดัน
นายบุญชู ปุ๊กมะดัน

ลูกจ้างประจำ


นายสายัญ เชื่อมรัมย์
นายสายัญ เชื่อมรัมย์

ลูกจ้างประจำ

นายศุภวัฒน์ กระแสเทพ
นายศุภวัฒน์ กระแสเทพ

ครูพิเศษสอน

นางสาวณัฏฐณิชา ศรีนอก
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีนอก

ครูพิเศษสอน

นางอุทุมพร สุวรรณทา
นางอุทุมพร สุวรรณทา

ครูพิเศษสอน


นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์
นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์

ครูพิเศษสอน

นางชุลีพร ออมอด
นางชุลีพร ออมอด

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุธิมาศ เยรัมย์
นางสาวสุธิมาศ เยรัมย์

ครูพิเศษสอน

นางสาวจุรีรัตน์ น้ำคำ
นางสาวจุรีรัตน์ น้ำคำ

ครูพิเศษสอน


นายธีรพล เอี่ยมรัมย์
นายธีรพล เอี่ยมรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายจิระศักดิ์ กำเนิด
นายจิระศักดิ์ กำเนิด

ครูพิเศษสอน

นายชวัลวิทย์ ประจิตร
นายชวัลวิทย์ ประจิตร

ครูพิเศษสอน

นายชัชวาล ศรีแสนดี
นายชัชวาล ศรีแสนดี

ครูพิเศษสอน


นายเสมียน อานไธสง
นายเสมียน อานไธสง

ครูพิเศษสอน

นายธีระยุทธ ประทุม
นายธีระยุทธ ประทุม

ครูพิเศษสอน

นายปิยะณัฐ คำชะนาม
นายปิยะณัฐ คำชะนาม

ครูพิเศษสอน

นายสถิระ ศรีทรชน
นายสถิระ ศรีทรชน

ครูพิเศษสอน


นายเจษฎา อุดมจินดา
นายเจษฎา อุดมจินดา

ครูพิเศษสอน

นายนพดล ปรัชญพฤทธิ์
นายนพดล ปรัชญพฤทธิ์

ครูพิเศษสอน

นายมุก การรัมย์
นายมุก การรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายสุรสิทธิ์ ชุ่มเสนา
นายสุรสิทธิ์ ชุ่มเสนา

ครูพิเศษสอน


นายสิทธิเดช ทาบัณฑิต
นายสิทธิเดช ทาบัณฑิต

ครูพิเศษสอน

นายวิษณุ นิเรียงรัมย์
นายวิษณุ นิเรียงรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายอำนวย โยธี
นายอำนวย โยธี

ครูพิเศษสอน

นางอัมรา นุกรรัมย์
นางอัมรา นุกรรัมย์

ครูพิเศษสอน


นายชาญชัย ตัณฑ์สุระ
นายชาญชัย ตัณฑ์สุระ

ครูพิเศษสอน

นายดำเนิน แสงการ
นายดำเนิน แสงการ

ครูพิเศษสอน

นายพัชท์สวุฒิ ธนหาดจันทร์
นายพัชท์สวุฒิ ธนหาดจันทร์

ครูพิเศษสอน

นายศุกร์ภมร ชนเวียน
นายศุกร์ภมร ชนเวียน

ครูพิเศษสอน


นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติรัมย์
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายรณชัย เก่าแสน
นายรณชัย เก่าแสน

ครูพิเศษสอน

นายธีระ อินรายรัมย์
นายธีระ อินรายรัมย์

ครูพิเศษสอน

นางสาวณัฐณิชา สงครามรอด
นางสาวณัฐณิชา สงครามรอด

ครูพิเศษสอน


นางสาววิภารัตน์ พบขุนทด
นางสาววิภารัตน์ พบขุนทด

ครูพิเศษสอน

นางสาวศิริรัตน์ กอรัมย์
นางสาวศิริรัตน์ กอรัมย์

ครูพิเศษสอน

นายศัตราวุธ ศรีชาติ
นายศัตราวุธ ศรีชาติ

ครูพิเศษสอน

นายศุภเชษฐ์ รักษา
นายศุภเชษฐ์ รักษา

ครูพิเศษสอน


นายกิตติศักดิ์ บัวพา
นายกิตติศักดิ์ บัวพา

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุดาพร สูงนารถ
นางสาวสุดาพร สูงนารถ

ครูพิเศษสอน

นางสาวกานต์นรี ปักกามานัง
นางสาวกานต์นรี ปักกามานัง

ครูพิเศษสอน

นายกิตติธัช  บุญรัมย์
นายกิตติธัช บุญรัมย์

ครูพิเศษสอน


นายศราวุฒิ ประดิษฐ์วงศ์
นายศราวุฒิ ประดิษฐ์วงศ์

ครูพิเศษสอน

นายพลสิน บุญทา
นายพลสิน บุญทา

ครูพิเศษสอน

นางสาวชลธิชา แก้วก่า
นางสาวชลธิชา แก้วก่า

ครูพิเศษสอน

นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า
นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า

ครูพิเศษสอน


นางสาวนวพร สุภาเวคิน
นางสาวนวพร สุภาเวคิน

ครูพิเศษสอน

นางสาวปูติลดา นามสีอุ่น
นางสาวปูติลดา นามสีอุ่น

ครูพิเศษสอน

นางสาวเขมิกา ขันงาม
นางสาวเขมิกา ขันงาม

ครูพิเศษสอน

นางสาววิไลพร เกียรตินิรชา
นางสาววิไลพร เกียรตินิรชา

ครูพิเศษสอน


นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ
นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ

ครูพิเศษสอน

นางสาวปนัดดา ก้านจันทร์
นางสาวปนัดดา ก้านจันทร์

ครูพิเศษสอน

นางสาวกนกภรณ์ ไตรศร
นางสาวกนกภรณ์ ไตรศร

ครูพิเศษสอน

นายอภิสิทธิ์ ธรรมดา
นายอภิสิทธิ์ ธรรมดา

ครูพิเศษสอน


นางสาวพรทิพา พิศเพ็ง
นางสาวพรทิพา พิศเพ็ง

ครูพิเศษสอน

นางสาวปาริสา ยาท้าว
นางสาวปาริสา ยาท้าว

ครูพิเศษสอน

นางสาวอุไรพร แสวงนาม
นางสาวอุไรพร แสวงนาม

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุภาพร ลาธุลี
นางสาวสุภาพร ลาธุลี

ครูพิเศษสอน


นางสาวนพวรรณ เกลากลาง
นางสาวนพวรรณ เกลากลาง

ครูพิเศษสอน

นายรัฐสิทธิ์ หาสุข
นายรัฐสิทธิ์ หาสุข

ครูพิเศษสอน

นางสาววิภาวรรณ ปักการะโน
นางสาววิภาวรรณ ปักการะโน

ครูพิเศษสอน

นางสาวปุญญิสา ทวยศิริกุล
นางสาวปุญญิสา ทวยศิริกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอรุณวรรณ ปักษา
นางสาวอรุณวรรณ ปักษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกาญจนา ทองแสง
นางสาวกาญจนา ทองแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวรภัทร ไชยมงคล
นายวรภัทร ไชยมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจินตนา ฝอยศาลา
นางสาวจินตนา ฝอยศาลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวจูลลดา เหลาสา
นางสาวจูลลดา เหลาสา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเปมิกา โกร้กระโทก
นางสาวเปมิกา โกร้กระโทก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรัชฎาภรณ์ อะรัญ
นางรัชฎาภรณ์ อะรัญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวันทนา เดิมทำรัมย์
นางวันทนา เดิมทำรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอมันตา สิมมาสุข
นางสาวอมันตา สิมมาสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสาวิตรี ประยัดชื่อ
นางสาวสาวิตรี ประยัดชื่อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัญญา โกรัมย์
นางสาวกัญญา โกรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิตรีวัลย์ เกรียมรัมย์
นางสาวจิตรีวัลย์ เกรียมรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายชัยสิทธิ์ ชะรองรัมย์
นายชัยสิทธิ์ ชะรองรัมย์

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางภมรศรี ปุยะติ
นางภมรศรี ปุยะติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล
นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรเดช อุดม
นายธีรเดช อุดม

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายยศกร จันเทศ
นายยศกร จันเทศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ภักดี
นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ภักดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปรียานุช ธรรมิกชน
นางสาวปรียานุช ธรรมิกชน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเกวรินทร์ อินทา
นางสาวเกวรินทร์ อินทา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวภัทรกันยา เสาเปรีย
นางสาวภัทรกันยา เสาเปรีย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอรพิน ปลอบรัมย์
นางอรพิน ปลอบรัมย์

แม่บ้าน

นางขวัญญา เรืองประโคน
นางขวัญญา เรืองประโคน

แม่บ้าน

นางประกอบ จันทร์ประโคน
นางประกอบ จันทร์ประโคน

แม่บ้าน


นางวาสนา สัมฤทธิ์
นางวาสนา สัมฤทธิ์

แม่บ้าน

นางลำไพล์ ดรุณ
นางลำไพล์ ดรุณ

แม่บ้าน

นางจันทรา เรืองประโคน
นางจันทรา เรืองประโคน

แม่บ้าน

นางวรรษวรรณ เชื่อมรัมย์
นางวรรษวรรณ เชื่อมรัมย์

แม่บ้าน


นางสายพิณ บุรินรัมย์
นางสายพิณ บุรินรัมย์

แม่บ้าน

นายธวัชชัย ไชยโคตร
นายธวัชชัย ไชยโคตร

นักการภารโรง

นายแทน ประเสริฐสวัสดิ์
นายแทน ประเสริฐสวัสดิ์

นักการภารโรง

นายวีระชัย บูรณ์เจริญ
นายวีระชัย บูรณ์เจริญ

นักการภารโรง


นายเทียม ดัดกลาง
นายเทียม ดัดกลาง

ยามรักษาการณ์

นายสำเริง ฟักเทศ
นายสำเริง ฟักเทศ

ยามรักษาการณ์

นายวิทยา วันยุมา
นายวิทยา วันยุมา

ยามรักษาการณ์

นายนิวัติ ทรงศิริ
นายนิวัติ ทรงศิริ

ยามรักษาการณ์


นายสุวัฒน์ เรืองรัมย์
นายสุวัฒน์ เรืองรัมย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ ธรรมเกษร
นายสมศักดิ์ ธรรมเกษร

พนักงานขับรถยนต์

นายวีรวัฒน์ ขจรเกียรติวิทยา
นายวีรวัฒน์ ขจรเกียรติวิทยา

ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง

นางน้ำฝน วงศ์คำสา
นางน้ำฝน วงศ์คำสา

ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง


นางสาวพัชรีย์ อ่อนศรี
นางสาวพัชรีย์ อ่อนศรี

ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 คน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 คน
ครู คศ.2 33 คน
ครูผู้ช่วย 1 คน
ครู คศ.3 41 คน
ครู คศ.1 20 คน
ครู คศ.4 2 คน
พนักงานการเงิน 1 คน
พนักงานราชการทั่วไป 1 คน
พนักงานราชการ 8 คน
ลูกจ้างประจำ 4 คน
ครูพิเศษสอน 58 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 21 คน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 1 คน
แม่บ้าน 8 คน
นักการภารโรง 3 คน
ยามรักษาการณ์ 4 คน
พนักงานขับรถยนต์ 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราวจ้าง 3 คน
จำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 214 คน