ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถ

ตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

คลิก ร้องเรียน/ร้องทุกข์