เข้าร่วมประชุม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563