การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และเขียนแผนธุรกิจ