วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา